top of page
香港恐怖故事 Hong Kong Horror Story

Love Chocolate...

@喪龍Sean Lung 完美演譯,點樣用朱古力表達你對一個人嘅「心意」...

更恐怖版:https://youtu.be/Hjlx0_lCxyA

More

同女神行山應注意:

1. 裝備自己,乜都帶哂去;
2. 提醒女神衣著;
3. 直情唔好去行.....

唔係下場一如片中小兵...

10 things do to do when you hiking with girl.

演出:喪喪龍Sean LungFFourson Wine

更恐怖版: https://www.youtube.com/watch?v=1wWp7aZ5_Rs&t=69s

More

警告! 夠膽你就來!【Hong Kong Horror Story EP01 香港恐怖故事 其之一】有幾恐怖? 夠膽你就睇!

更恐怖版: https://www.youtube.com/watch?v=ATh3ury10zg

More
bottom of page