top of page
時事彈彈

你驚唔驚霧霾?我地就唔驚啦!唔係因為有防毒面具,係因為我地未發掘到霧霾美好嘅一面咋!

想知霧霾有咩好?拿臨Share比人睇啦!

More

近日政府話加關愛座/優先座,令市民見到呢啲座位都驚呀!但我地發掘到新商機,實行嚟一個轉危為機!

More

一齊唱啦!

More

《時事彈彈》施政報告重點

讀施政報告後 長毛記招回應

More

《時事彈彈》!今集特別篇我地請咗基金經理吳家順同大家講鬼股!

時事幻想節目,將時下熱話強加豐富幻想,製作出嘅貼地又離地嘅時聞節目!

More

《時事彈彈》!今集講鬼!

時事幻想節目,將時下熱話強加豐富幻想,製作出嘅貼地又離地嘅時聞節目!

More

星期四睇《時事彈彈》!第1集食下水尾講PokemonGo!

時事幻想節目,將時下熱話強加豐富幻想,製作出嘅貼地又離地嘅時聞節目!

More
bottom of page